مشاهده خشم و خشونت در میان مردم| ویکی پدیا فارسی

مشاهده خشم و خشونت در میان مردم

مشاهده خشم و خشونت در میان مردم

خشونت ممنوع

 

خشم و خشونت یکی از رفتارهایی است که به وفور در میان مردم جامعه ما دیده می شود متاسفانه در رده های کشورهای قرار داریم که با رفتارهای خشمگینانه باهم برخورد میکنند اختلال دوقطبی یکی از مهمترین عوامل بروز رفتارهای پرخاشگرانه است.